Výzva SBS

Výzva SBS na zasielanie pripomienok ku „Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.“

SLOVENSKÝ  BEŽECKÝ   SPOLOK

SLOVAK  RUNNERS  CLUB

 

Vážení priatelia,                                                                            V Bratislave 14.11.2012.

v sprievodnom liste k vyhláseniu Dni behu pre všetkých 2012 spolu s Týždňom pohybových aktivít vyhlásených ISCA (medzinárodná organizácia pre šport a kultúru) v septembri tohto roka sme Vám zároveň oznámili, že evidenčné listy (EL) klubov, EL organizátorov a EL regionálnych článkov na rok 2013, spolu s prihláškou do Kalendára behov v SR 2013 Vám zašleme až po doriešení zjednotenia členstva pod novou strešnou organizáciou, alebo upresnení v AŠPV SR. Aspoň v skratke k Týždňu pohybových aktivít – Slovensko dosiahlo najlepšie výsledky a to aj pričinením Vás ktorí ste sa do nich zapojili za čo Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie. Dúfajme, že z toho budú i pre organizátorov prisľúbené financie.

Z médií, alebo iných zdrojov asi viete, že zo strešnej organizácie pod SOV aspoň v najbližších rokoch nebude nič pre odmietavý postoj väčšiny najmä rozhodujúcich športových zväzov. Nepriaznivo sa ukazuje i situácia v športe pre všetkých. Dôvody či skôr o jeho budúcnosti sa dozviete podrobne v koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorú nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk, ktorá je predložená na verejnú diskusii do 25.11.2012. Takže aká taká nádej ešte existuje. Je to po prvý krát čo je niečo významnejšie (legislatívne) zo športu ponúknuté na verejnú diskusiu. Pripravili sme k tomu pripomienky (viď nižšie) ku ktorým sa môžete vyjadriť, alebo zapojiť prípadne môžete reagovať na koncepciu športu aj priamo zaslaním pripomienok na MŠVVaŠ SR, podľa pokynov, ktoré sú v prílohách koncepcie.

Preto je aj ďalší osud SBS, ako i AŠPV SR neistý. To nás viedlo k rozhodnutiu o zbytočnom posielaní evidenčných listov, ako i prihlášky a spracovaniu Kalendára behov 2013 v  rámci SBS, ale Vás prosíme o zasielanie informácii o Vami poriadaných behoch elektronicky na jednu z adreies: info@beh.sk ,   beh@szm.sk čím si zabezpečíte ich zverejnenie na Bežeckých stránkach (www.beh.sk resp. www.beh.szm.sk ). Ak nemáte k dispozícíí elektronickú poštu, tak je možné zaslať info o Vašom behu na adresu Ľuboš Ferenc, Rovná 17, 917 01 Trnava. V prípade, že sa nám podarí získať finančné prostriedky z európskych zdrojov na aspoň základnú činnosť okamžite Vám to oznámime a vyzveme Vás k ďalšej činnosti.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám to podarí a ostávame s pozdravom.


Stanislav M o r a v č í k                                                                JUDr. Jozef B a r á t h  
generálny sekretár SBS                                                                  predseda SBS         
SBS, Junácka 6. 832 80 Bratislava                         tel.: 00421 2 49 249 226, fax: 00421 2 49 249 568
IČO: 30845688   DIČ: 2021658265                                 vvww. beh.szm.sk, e-mail: sbs@zoznam.sk

 

 

  Pripomienky  ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu- Slovenský šport 2020.

 

str. 3. Hlavné priority, pripomienka: Podpora športu ako odporúčaného životného štýlu všetkých vrstiev obyvateľstva. Zdôvodnenie: Šport pre všetkých je v súčasnosti chápaný,  ako nevyhnutná súčasť režimu v živote každého človeka. 

str. 4., 1. Základné pojmy. Šport pre všetkých- pripomienka: Šport pre všetkých –  záujmové organizované a neorganizované (pokiaľ možno usmerňované) formy telesných cvičení a druhov športu, ako súčasti životného štýlu všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Zdôvodnenie: ako u predchádzajúceho bodu.

str. 5., 2. Strategické dokumenty. Doporučujeme zaradiť Programové vyhlásenie vlády SR 2012 o športe a základné citácie resp. výber z Európskej charty športu a Kódexu športovej etiky, Bielej knihy o športe a európskeho rozmeru športu z komplexnejšieho chápania ako je to n str. 9.

str. 10.  B. CIELE KONCEPCIE…. Špecifický cieľ upraviť podľa vyššie uvedenej pripomienky k Hlavným prioritám.

Cieľové skupiny doplniť aj o : sociálne nezaradených obyvateľov

str. 11. C. KONCEPCIA  ŠTÁTNEJ POLITIKY…. Pripomienka: Šport a zdravie – šport pre všetkých, vrátane školského športu…Zdôvodnenie:  Šport pre všetkých – vrátane športu pre všetkých detí a mládeže (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ ) a športu pre všetkých dospelých (dospelých do 60 rokov, seniorov nad 60 rokov )

str. 11. Elitný šport.  Pripomienka: Vrcholový šport- športovo talentovaná mládež, štátna športová reprezentácia Zdôvodnenie: ako na str. 2 str. 19.

 str. 11. Šport a zdravie. 1.1. Zdraviu prospešné pohybové aktivity – šport pre všetkých Pripomienka: 1. Šport pre všetkých 1.1.1.  Zlepšovanie zdravia, 1.1.2. Výchova a vzdelávanie, 1.1.3.  Sociálne začlenenie, kultúrny rozvoj, dobrovoľníctvo, 1.1.4 Podpora ekonomiky a zamestnania. 1.2. Šport pre všetkých detí a mládeže ( ďalej delený na MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), 1.3. Šport pre všetkých dospelých a seniorov ( ďalej delený na šport pre všetkých dospelých (do 60 rokov) a šport pre všetkých seniorov (nad 60 rokov) Zdôvodnenie: Zaraďovať šport pre všetkých len pod zdraviu prospešné aktivity je nepresné nakoľko redukuje jeho význam či úlohy len na zdravotné pričom má plniť aj ďalšie výchovné, vzdelávacie, sociálne, kultúrne, ekonomické atď. Len vtedy je ŠPV účinný a  efektívny.  /V prípade súhlasu obratom zašleme aj ich obsah, ako i ich rozpracovanie do Hlavného cieľa a Návrhu opatrení/.

str. 11-13. 1.1. Zdraviu prospešné pohybové aktivity – šport pre všetkých. Pripomienka:  Hlavný cieľ: Vytvárať podmienky na zmenu hodnotovej orientácie v chápaní športu pre všetkých, ako nezastupiteľnej  súčasti životného štýlu obyvateľstva pre komplexný duchovný a telesný rozvoj každého človeka, ako nevyhnutnosti v kontexte súčasného charakteru života. Zdôvodnenie: Okrem zdravotných prínosov pohybovej aktivity u ktorej  poukazuje na predpoklad systematickosti, pravidelnosti a dostatočnej intenzity  sa táto časť stručne venuje aj výchovným, vzdelávacím účinkom a poukazuje na ich ekonomický rozmer.

Potreba podpory týchto aktivít na národnej, alebo lokálnej úrovni, spolupráca medzirezortná, medziodvetvová, samosprávy a športového hnutia si vyžaduje preniesť aj do:

 

 Návrhu opatrení na realizáciu cieľa:

 Na národnej úrovni: 

1. Spracovať za podpory zainteresovaných rezortov, samosprávy a športového hnutia Národný program športu pre všetkých ako súčasti koncepcie športu – Slovensko 2020, zámerov a vyhlásení EÚ a predložiť ho na rokovanie vlády SR v 1 štvrťroku 2013.

Z: AŠPV SR a subjekty ŠPV v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MZ SR, MD SR, MPSVR SR, .ZMOS

T: do 31.1.2013  

Zdroje: MŠVVaŠ SR

2. Reštrukturalizovať Radu športu pre všetkých, ako koordinačný orgán všetkých zainteresovaných rezortov, mimovládnych a samosprávnych orgánov a športového hnutia na aj k podpore a usmerňovaniu športu pre všetkých a jej vedenie aj ako poradný orgán vlády resp. MŠVVaŠ SR.

Z: Rada ŠPV SR, subjekty ŠPV a MŠVVaŠ SR

T: do 31.12.2012           

Zdroje: MŠVVaŠ SR

3. Spracovať so subjektami športu pre všetkých zastúpených Radou ŠPV zmluvu o spolupráci v podpore a rozvoji športu pre všetkých na rok 2013 (do začiatku platnosti NPRŠPV 2020) s vyhlásením výzvy na poskytnutie dotácie pre šport pre všetkých v roku 2013.

Z:  AŠPV SR, subjekty ŠPV SR a MŠVVaŠ SR

T: do 31.12.2012

Zdroje: MŠVVaŠ SR

 Na lokálnej úrovni:

1. Rozpracovať a realizovať zámery koncepcie športu a NPRŠPV – Slovenský šport 2020 do podmienok obcí a VÚC doplnenú o úspešné miestne aktivity na koordináciu ktorých vytvoriť a podporovať Regionálne rady SPV a ich pracoviská ŠPV, ako i v obciach strediská pohybu a zdravia pristupné pre všetkých obyvateľov.

Z: obce, VUC

T: 2013-2020

Zdroje: obce, VÚC

str. 19. 2. Elitný šport..Pripomienka: Navrhujeme oficiálnu terminológiu: Vrcholový šport. Zdôvodnenie:

Termín elitný šport  môže byť vysvetľovaný, ako najužšia špička a jeho používanie len na Slovensku, ktoré má možno najmenej dôvodov, môže vyznieť až bizarne a ako snaha o elitárstvo.   Vo verejnosti je značne odcudzovaný a sprofanovaný. Zaužívaný výraz vrcholový šport je pôvodný vo svete i v odbornej literatúre a jeho používaním sa predíde  omylom a nedorozumeniam.

str. 29. 4. Financovanie. a) elitný šport, b) športovanie verejnosti. Pripomienka: a) vrcholový šport, b) šport pre všetkých. Zdôvodnenie: už bolo vysvetlené. Doporučujeme vyjadrenie odborníkov.

str. 29. 4.3. Financovania športovania verejnosti zo štátnych zdrojov.  Pripomienka: 4.3. Financovanie športu pre všetkých, Šport pre všetkých pre svoju významovosť zlepšovaním zdravia, zvyšovaním telesnej zdatnosti a pracovnej výkonnosti, sociálnou integráciou,

edukáciou,, kultúrnym rozvojom, podporou ekonomiky atď. vo veľkom rozsahu musí byť podporovaná na všetkých úrovniach štátu a samosprávy, aby sa udržal tento spoločenský fenomén nevyhnutný v kontexte súčasnosti a najmä budúcnosti.  4.3.1. Financovanie športu detí a mládeže, 4.3.1.1. Príspevok na výberové športovanie (športové poukazy), 4.3.1.2. Organizovanie školských športových aktivít: podujatia, súťaže, školenia odborníkov pre šport na školách (trénerov, cvičiteľov, rozhodcov, funkcionárov, manažérov, a pod. ). 4.3.1.3., .    Celoštátna koordinácia, usmerňovanie a servis regionálnych článkov, škôl, klubov a pod. medzinárodná činnosť, kontakt na príslušné európske a svetové organizácie. a pod. činnosť orgánov a sekretariátov národných zväzov a pod. 4.3.2. Financovanie športu pre všetkých dospelých. 4.3.2.1. Celoštátne náborové a propagačné kampane a podujatia, celoslovenské postupové a dlhodobé súťaže (podnecujúce k dlhodobej, pravidelnej aktivite), školenia dobrovoľníkov (odborníkov trénerov atď. ako vyššie), 4.3.2.2. Edičná činnosť, vydávanie metodických materiálov pre činnosť klubov i neorganizované (usmerňované) formy, osvetová a propagačná činnosť, 4.3.2.3. Celoštátna koordinácia, usmerňovanie a servis regionálnych

článkov, stredísk pohybu a zdravia klubov, neorganizovanej verejnosti a pod. činnosť orgánov a sekretariátov národných organizácii, medzinárodná činnosť, kontakt na príslušné európske a svetové organizácie. a pod.

Zdôvodnenie: Význam športovania verejnosti je v jeho napĺňaní spoločenského poslania (v zmyslu programového vyhlásenia vlády v športe, vyhlásení a doporučení EÚ a iných záväzných dokumentov, platných zákonov a pod.), ale najmä v zlepšovaní kvality života všetkých obyvateľov. Počet ľudí zapojených do pohybovej aktivity, je jeden z pomocných ukazovateľov. Podobne aj používanie vzorcov, ktoré v tak citlivej a rôznorodej spoločenskej oblastí je skôr otázne, ako doporučujúce. Najdôležitejším stupňom objektivity je posudzovanie expertnou skupinou nezávislých odborníkov pri presne a vopred stanovených kritériách. 

str. 31. Hlavný cieľ: Pripomienka. Vybudovať…znižovaním subjektívneho faktora posudzovaním nezávislou komisiou expertov pri rozhodovacích procesoch…

Návrh opatrení na realizáciu cieľa:

1. Implementovať nový model financovania športu pripravený zo všetkými zložkami športového hnutia (SZTK, KŚZ, AŠPV SR, ATJK SR, SFZ, SOV, SAUŠ, SAŠŠ, SZTŠ, )

Z: MŠVVaŠ SR

T: od 1.1.2013

Zdroje: MŠVVaŠ SR

  2. Pripraviť kritéria na financovanie športu pre všetkých a implementovať ich do praxe.

Z: MŠVVaŠ SR a AŠPV SR subjekty športu pre všetkých vrátane SAUŠ, SAŠŠ, SO, ,SnS, SZTŠ,

T: do 15.12.2012

Zdroje: MŠVVaŠ SR

Opatrenia 2.3. zostávajú v navrhovanom znení.

Zdôvodnenie: Je potrebné dodržať zákon č.288/1997  § 4 b) vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektami …

str. 32. Legislatíva, Návrh opatrení na realizáciu cieľa: Pripomienka: Pripraviť návrh nového komplexného zákona o športe, ktorý zároveň zruší…./okrem uvedených zákonov/ aj zákon č. 528/2010 Z.z….

Zdôvodnenie: aby mohol byť pripravený úplne nový zákon.

str. 33. 7. Pripraviť návrhy na zmeny a doplnky v právnych predpisoch SR,…športové, turistické a telovýchovné aktivity športu pre všetkých…

str. 35. Materiálno – technické zabezpečenie, Hlavný cieľ: Pripomienka: Postupne vybudovať a zmodernizovať športovú infraštruktúru (podľa urbanistických noriem ) Návrh opatrení:

6. Sprístupniť resp. zabezpečiť výstavbu a prevádzku  infraštruktúry pre strediská pohybu a zdravia v každej obci jedno otvorené z najnutnejším vybavením (malé ihriská, bežecké a cyklistické chodníky a pod. z najnutnejším hygienickým a klubovým vybavením) a jedno kryté (fitnes, rytmické cvičenia a pod.) s využitím voľných plôch a termínov škôl a iných verejných priestorov)

Z: obce, VÚC

T: 2013-2020

Zdroje: obce, VÚC

str. 35. Boj proti dopingu. Pripomienka: …Nárast používania dopingu v súťažiach športu pre všetkých a vo fitnes predstavuje…

Návrhy opatrení na realizáciu cieľa:

3. Zabezpečiť osvetu o negatívnych účinkoch na zdravie pri používaní dopingových látok a potravinových doplnkov výživy s obsahom zakázaných látok v súťažiach a ďalších aktivitách športu pre všetkých.

Z: MŠVVaŠ SR, subjekty športu pre všetkých

T: 2013-2020

Zdroje: MŠVVaŠ SR, subjekty ŠPV

Zdôvodnenie. Po správnom pomenovaní a zistení príčin používania týchto negatív je včasný a spoločný postup najúčinnejší predpoklad ich odstráneniu.

str. 36. (38) 8.1. Medzinárodná spolupráca, Pripomienka: Hlavný cieľ: Podpora zahraničnej politiky, pozitívna prezentácia, vzájomné spoznávanie a výmena skúseností..

Návrh opatrení na realizáciu cieľa:

5. Zabezpečiť pravidelnú informovanosť o rokovaniach  EÚ  a ich záveroch v športe  k tomu vytvorenom priestore na webe MŠVVaŠ SR

Z: MŠVVaŠ SR

T: od 1.3.2013

Zdroje: MŠVVaŠ SR

Zdôvodnenie: Chýba pružná a pravidelná informovanosť športového hnutia o činnosti EÚ v športe. Správy zo služobných ciest sú príliš „úradné“ a všeobecné, Existujúca stránka je skôr, ako archívna.

Str. 39. 8.2. Vzdelávanie.    

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.